ÁSZF


Az általános szolgáltatási és szállítási feltételek a DunaWeb Kft. (Szolgáltató) által számítástechnikai és elektronikai berendezések és szolgáltatások szállítására megkötött szállítási szerződés (alábbiakban szerződés) elválaszthatatlan részét képezi. A szolgáltatások igénybe vételével, a szállított termékek átvételével a Vásárló jelen feltételek megismerését és elfogadását igazolja.

A Szolgáltató adatai:

CÉG NEVE:DunaWeb Kft
CÉG SZÉKHELYE:2600 Vác Szüret u. 14.
CÉG POSTACÍME:2600 Vác Szüret u. 14.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓK:Flamich Péter; Flamich Gábor
ADÓSZÁM:14484526-2-13
CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS:  13-09-123402
BANK:Raiffeisen Bank
SZÁMLASZÁM:12026001-01257015-00100008
Weboldal címe:www.dwb.hu


Ügyfélszolgálat:

A DunaWeb kft. ügyfélszolgálata 24 órában, folyamatosan fogadja a beérkező megkereséseket elektronikus levél formájában az info@dwb.hu e-mail címen.
A személyes beavatkozást igénylő feladatokat (pl. feltöltött dokumentumok jóváhagyása, hirdetések aktiválása) a DunaWeb Kft.munkatársai egy munkanapon belül elvégzik.

A DunaWeb Kft. telefonos és személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn, ugyanakkor a munkatársak általában elérhetőek munkanapokon a +36 27 999-090 telefonszámon 9 és 15 óra között illetve a cég székhelyén személyesen előre egyeztetett időpontban.

Szolgáltatások

 • Arculattervezés
 • Webdesign
 • Szoftverfejlesztés
 • Internet marketing tanácsadás
 • Termékértékesítés

Online Szolgáltatások

 • Domain név szolgáltatás
 • Tárhely szolgáltatás
 • Internet hirdetés szolgáltatás
 • Internet elektronikus hírlevélküldő szolgáltatás
 • Internet tartalom szolgáltatás

A szolgáltatások részletes leírása a www.dwb.hu honlapon található.

Rendelkezésre állás

A DunaWeb Kft által működtetett különböző címen elérhető online rendszerek és szolgáltatások professzionális adatközpontban, nagy megbízhatóságú rendszereken, folyamatosan üzemelnek, éves 99,99%-os rendelkezésre állással.
Az egy órát meghaladó tervezett karbantartásról a DunaWeb Kft. hirdetményt tesz közzé a www.dwb.hu főoldalán.
Tekintettel arra, hogy a rendszer online kapcsolatban áll mások által üzemeltetett rendszerekkel (pl. HUREG, EurID), így az azok üzemzavaraiból eredő szolgáltatás kiesésekért a DunaWeb Kft. felelősséget nem vállal, valamint a vállalt rendelkezésre állásba sem számít bele.

Díjszabás, számlázás

A szolgáltatások díjai végfelhasználók számára
A kötött áras szolgáltatások mindenkori végfelhasználói díjai a www.dwb.hu címen elérhető weboldalon találhatóak. Az egyedi áras szolgáltatások díját a szolgáltató egyeztetés után árajánlatban adja meg.

Számlázás
A befizetett összegről, illetve az igénybe vett szolgáltatásokról a DunaWeb Kft. elektronikus vagy papír alapú számlát állít ki az egyedi szerződésben meghatározott módon. A fizetés módja banki átutalás vagy készpénz.

A domain szolgáltatásokról a DunaWeb kft. alapértelmezésként elektronikus számlát állít ki.

Egyedi feltételek viszonteladó partnerek számára
A DunaWeb Kft. viszonteladók számára egyedi szerződésben szabályozott feltételekkel, illetve árakon nyújtja szolgáltatásait.

Megrendelés, Vásárlás

 1. A felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató írásban (online weboldalon keresztül, faxon vagy e-mail-en-) illetve személyesen valamint viszonteladóin keresztül fogad el megrendelést.
 2. A Vásárló vállalja, hogy a megvásárolni kívánt termék ellenértékét legkésőbb a Számla kiállítását követő nap, aznapi értéknappal vagy a számlán feltüntetett fizetési határidővel elutalja a Szolgáltató által megjelölt bankszámlaszámra.
 3. A felek megállapodnak abban és ezzel a Vásárló tudomásul veszi, hogy az átvett, de még, teljes egészében ki nem fizetett termék(ek) tulajdonjoga a Ptk. 368. §. szerint a Szolgáltatót illeti.
 4. A Vásárló a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a még teljes egészében ki nem fizetett dolgot csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi a Szolgáltató számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében, a Vásárló tulajdonában lévő áruk tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal megszerezze ( opciós jog biztosítása ) és az így tulajdonjogot szerzett ingóságokat birtokba vegye.

  Az így tulajdonba kerülő árú értékét a Vásárló beszerzési ára határozza meg.

 5. A Vásárló késedelmes, nem szerződésszerű teljesítése esetén a Szolgáltató jogosult:
  a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani azonnali beszedési megbízást a Vásárló bankjához benyújtani a számla és a késedelem mértékének megfelelő kamatok értékéig, amelyet a Vásárló nem kifogásol. Ezen jogáról jelen szállítási feltételek elfogadásával kifejezetten lemond. a fennálló követelést harmadik cégre engedményezni illetve a tartozás tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni.

 6. A Vásárló kijelenti, hogy:
  csődeljárási, - felszámolási- illetve végelszámolás eljárás alatt nem áll
  nem kezdődött ellene sem bíróság, sem cégbíróság, sem más fórum előtt olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységét korlátozná és amely a jelen megállapodás teljesítését akadályozná.
  Lejárt, vagy végrehajtási fázisban lévő köztartozása nincs
 7. Ezekre is figyelemmel a Vásárló vállalja, hogy amennyiben ezen körülmények valamelyike megváltozik a szállítási szerződés érvényességi ideje alatt, azt haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé, az ezen kötelezettség megszegéséből eredő jogkövetkezményért vagy kárért felel.
 8. A Vásárló képviseletében aláíró személy kijelenti, hogy rendelkezik érvényes cégaláírási -és képviseleti jogosultsággal.

  Ezen nyilatkozatból eredő esetleges kárért személy szerint felelősséget vállal.

  A Vásárló képviselője; ügyvezetője; aki a jelen szerződést aláírta, jelen szállítási feltételek elfogadásával akként nyilatkozik, hogy a Vásárló által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítására készfizető kezességet vállal.


Ezen kötelezettség vállalásra tekintettel, akként nyilatkozik, hogy tisztában van a Ptk. 272­276. §-aiban, a kezességre - különösen a készfizető kezességre - vonatkozó törvényi szabályozással.

A kötelezettségvállalást ezen rendelkezések ismeretében tette.

Kelt: Vác, 2013.09.01
Az ÁSZF letölthetéshez kattintson ide. (PDF formátum, 85 kb)